Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci má jako význačná vzdělávací instituce rozsáhlé zkušenosti s koordinací a řešením projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. V Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů získala Univerzita Palackého celkem 42 projektů. V opatření 3.2. Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje se s 34 získanými projekty stala nejúspěšnější vysokou školou v České republice. Výsledky projektu pomohou udržet nové výzkumné infrastruktury, plánované v rámci Operačního programu věda a výzkum pro inovace.

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci je mezi cílovou skupinou - pracovníky ve výzkumu - primárně zaměřena na vzdělávání PhD studentů, sekundárně na vzdělávání svých vlastních pracovníků VaV a terciárně na vzdělávání starších pracovníků (včetně vědců) v rámci Univerzity třetího věku. Neustále proškoluje desítky studentů PhD programů. Výzkum a vývoj je spolu s výukou jedním ze dvou základních pilířů UP (propojení s komerční sférou se teprve etabluje jako třetí pilíř). Lékařská fakulta spolu s Přírodovědeckou fakultou je na UP nejaktivnější v počtu úspěšně podaných grantů a impaktovaných publikací.

Řešitelé/realizátoři projektu pocházejí z Laboratoře experimentální medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého (http://lem.ocol.cz/, dále jen LEM), zabývají se výzkumem a vývojem nových léčiv a translační medicínou, mají zkušenosti s pořádáním větších školících akcí (např. Dny diagnostické a prediktivní onkologie se pořádají již čtvrtým ročníkem, viz http://www.linkos.cz/org_info/sekce1.php), nehledě na odborné vedení diplomových prací a výuku PhD. studentů.