Popis projektu

Cílem tohoto projektu je

1) další odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje (dále VaV) - plánujeme připravit pracovníky výzkumu a vývoje: absolventy z přírodovědeckých a lékařských fakult (nositele titulu MUDr. a Mgr.) pro výzkum v oboru molekulární, diagnostické či prediktivní onkologie poskytnutím znalostní báze, které nebyli vystaveni svým specializovaným studiem (reciproční znalosti klinické a laboratorní, obecné znalosti a dovednosti). Zároveň plánujeme zvýšit schopnosti cílové skupiny psát anglické odborné texty (v příloze č. 4 nazváno jako Writing) tak, aby se zkrátil zpoplatněný revizní proces před odesláním manuskriptu do redakce a zvýšit schopnosti cílové skupiny psát odborné anglické texty pro publikování výsledků onkologického výzkumu.

2) podpora vytváření kvalitních týmů VaV a jejich dalšího rozvoje; v rámci zvýšení kvality vzdělanostní hladiny jednotlivých cílových skupin a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti chceme vytvořit platformu, která povede k efektivnější kooperaci ve směru klinický lékař - laboratorní odborník v rámci výzkumu onkologických onemocnění.

3) další vzdělávání pracovníků VaV v oblasti softwarového řízení výzkumu a vývoje v oblasti onkologického výzkumu (v příloze č. 4 nazváno jako Management); plánujeme zvýšit organizační a manažerské dovednosti cílové skupiny, aby dovedla lépe a účelněji zorganizovat svůj pracovní čas a výzkumné projekty v oblasti onkologie tak, že předejde syndromu vyhoření a zvýší impaktovou účinnost své práce. Získané zkušenosti budou následně použity při realizaci výzkumných projektů cílové skupiny. Univerzita Palackého je schopna naplnit všechny tyto cíle ve vlastní režii, a proto nezapojuje do projektu žádného partnera.

Proč toto všechno?

Nedostatek ve vzdělávání, potřebném pro následnou aplikaci znalostí ve výzkumnu onkologických onemocnění. Vědečtí pracovníci v biomedicínském výzkumu realizovaném v nemocnicích musejí plnit své klinické úkoly (u nelékařů diagnostika, u lékařů diagnostika nebo léčba) při souběžné snaze získat grantové financování, dosáhnout cílů grantového projektu, a pak publikovat a obhájit výsledky. Pro tuto náročnou činnost jim chybějí některé znalosti a dovednosti, protože nebyly součástí jejich studijního kurikula (např. schopnost psát anglické odborné texty nebo řídit VaV projekty, znalosti z nestudované části biomedicíny). Tento deficit spolu s nedostatečným ohodnocením práce vede vědecké pracovníky k dlouhodobým zahraničním stážím, ústícím v únik mozků z České republiky.

Vyšší vzdělanost a získání nových dovedností odborníků přinese jednak konkurenční výhodu absolventů našeho kurzu při žádostech o zaměstnání, jednak argument pro rozhodnutí setrvat na vědeckovýzkumném bio-medicínském pracovišti. Ohodnocení lektorování na našich akcích zabezpečí kvalitní pracovně vzdělávací podmínky pro české mezinárodně uznávané odborníky. Získaná informační a dovednostní aktiva využijí výzkumní pracovníci při žádostech o grant, při naplnění úkolu grantu (každodenní projektové řízení pro získání poznatků, které lze publikovat v impaktovaném časopise) i při obhajobě grantů.

Nedostatek v naplnění pracovních míst

Nové genomické a proteomické metody ve výzkumu generují terabyty dat, jejíž analýza vyžaduje specifické znalosti a praktické dovednosti. Výzkumníci s těmito předpoklady se u nás vyskytují v nedostatečném počtu. Proškolená cílová skupina okamžitě nalezne uplatnění při zpracování dat běžících onkologických výzkumných projektů.